Yksinyrittäjän avustus

Yksinyrittäjän avustuskoronaepidemianaiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Kunnatmyöntävät yksinyrittäjille avustustatoiminnan vakauttamiseenCOVID-19 epidemiasta johtuen(myöhemmin koronaepidemian). Yksinyrittäjäavustusten hakemuksetkäsitellään kunnissa ja Dynamo Närpes.

Yksinyrittäjien korona-avustuksentarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Kenelle

Avustustarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumattayrittäjälle, joka

· harjoittaa yksin taloudellistatoimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluk-sessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

· on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yritykset, jotka työllistävätitsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina-ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöätai enemmän,voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta(liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisää tietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustustavoidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustustavoidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaanyksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freenlanceyrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoitta-jana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössätai osuuskunnassa.

Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa,että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

· yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen

· yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;

Yksinyrittäjäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikenty nyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on

arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästiSuomessa16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaamyös pyyde-tään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteentulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myynti-tuotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoimintaon alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljen-nös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Hakijaapyydetäänvakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksentoimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis-rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Avustusta voidaan myöntää koko maassa

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Yksinyrittäjänavustuksessakyse on 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän las-kennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kutenyritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpitoja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheutta-masta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Kyse on laskennallisestasummasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Muuta huomioitavaa:

Kunnat ilmoittavatyksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksensaajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomastisaamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekätyö-ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihintarkoitukseen tuki on käytetty.

Hakulomaketta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali. Sähköiseen hakemukseen tarvittavat tiedot:

-Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus

-Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020

- verovelkatodistus

 

Hakemuslomakkeeseen