Coronastöd till företag på landsbygden och primärproduktion

Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet

P R I M Ä R P R O D U C E N T !

(jordbrukare, grönsaksodlare, växthusproducent, pälsdjursuppfödare)

Pro Agria har frigjort resurser för att hjälpa er med de olika Corona-stöd som ni har möjlighet att söka via NTM-centralen för er verksamhet, ifall Corona situationen har påverkat företagets verksamhet!

Ta kontakt med Anna Högback så hjälper hon er vidare!

anna.hogback@proagria.fi telefon; 050-4087012

Mera information om de olika stöd;

https://www.ely-keskus.fi/…/maaseudun-yritysten-alkutuotann…

 

Det temporära understödet till företag på landsbygden hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Ett hurdant företag kan få stöd?

Stödet är avsett för företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt för företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer.

Företagsverksamhet som är kopplad till en gård ska vara annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiskerinäring och bedrivas under samma FO-nummer – andra begränsningar finns inte för branschens vidkommande.

Stöd kan beviljas ett företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter, som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning är högst 2 miljoner euro. Förädling och saluföring av jordbruksprodukter innebär bearbetning av jordbruksprodukter så att den produkt som bearbetningen resulterar i fortfarande är en jordbruksprodukt samt utsläppandet av dessa produkter på marknaden och primärproducentens försäljning av produkten i separata lokaler som reserverats för detta ändamål.

Jordbruksprodukter är till exempel köttprodukter, mjölkprodukter samt frukter, grönsaker och vegetabilier, svampar, bär och örter och många produkter som tillverkas av dessa.

Mer information om stödet och hur du ansöker om det på vår webbsidan >>

Frågor? Ta kontakt NTM-centralernas telefonservice 0295 024 800 eller skicka epost poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

 

 

Det temporära understödet till primärproduktionen hjälper gårdar och företag inom jordbrukssektorn, vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Stödet får sökas när EU-kommissionen har fattat beslut om stödprogrammet.

Ett hurdant företag kan få stöd?

Stödet är avsett till företag som är verksamma inom sektorn för primärproduktion och som drabbats direkt av coronakrisen. Sådana är till exempel de specialiserade lantgårdar, renhushållningslägenheter och trädgårdslägenheter som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra uppköpare och vars produktåtgång har stannat av eller minskat betydligt på grund av coronakrisen.

Mer information om stödet och hur du ansöker om det på vår webbsidan >>

Frågor? Ta kontakt NTM-centralernas telefonservice 0295 024 800 eller skicka epost poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

 

Temporärt understöd till fiskeriföretag

 

Stöd kan sökas av fiskeriföretag vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av coronavirusepidemin efter den 31 december 2019.  Syftet med stödet är att trygga fortsatt företagsverksamhet under de betydande marknads- och produktionsstörningar som följer av epidemin.

Vilka företag kan få stöd?

Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen.

Mer information på vår webbsidan >>

 

Förlängning av gårdsbruksinvesteringarnas arbetstid pga coronasituationen

 Covid-19-epidemin kan ställa till med problem vid genomförandet av en gårdsbruksinvestering. Därför har det har gjorts en tillfällig lagändring, enligt vilken man kan bevilja förlängning av arbetstiden för genomförandet av en gårdsbruksinvestering med upp till tre år, mot högst två år normalt, ifall behovet har uppstått pga de avvikande förhållandena som råder under covid-19-epidemin. Om du fått förlängning av arbetstiden redan två gånger och tiden för genomförandet håller på att gå ut, så kan du söka förlängning för ytterligare ett tredje år. Om den beviljade arbetstiden på två år i beslutet håller på att gå ut, kan du söka förlängning fast arbetet inte är på börjat. Berätta i ansökan om förlängning på vilket sätt covid-19-epidemin har påverkat arbetets genomförande.

Den nya lagen ger också möjlighet att ansöka om utbetalning av investeringsbidrag fler än fem gånger, första och sista raterna skall dock fortfarande utgöra minst 20 % av godkända kostnader. För räntestödslånens del är det fortsättningsvis högts fem rater som gäller.

Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden (300/2020) är i kraft till utgången av år 2020. Startstödet till unga jordbrukare omfattas inte av ändringen.