Företagshuset Dynamo dataskyddspolicy

Denna policy förklarar Företagshuset Dynamos behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Företagshuset Dynamo är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter behandlas

Företagshuset Dynamo behandlar främst personuppgifter om personer som ingår i kontaktnätet, kunder och anställda för att kunna uppfylla syftet med verksamheten, att samordna resurser för en regional näringslivsutveckling. Personuppgifterna förmedlas direkt eller indirekt av den berörda genom kontakt, besök på webbplatsen eller från myndigheter. 

Uppgifter som vanligtvis behandlas är person- och kontaktinformation som namn, telefonnummer, adress och e-post. Ibland kan personnummer behandlas för att fastställa identitet och bankinformation för att till exempel kunna göra återbetalningar och betala lön. Om du söker en tjänst hos oss kan ytterligare personuppgifter behandlas, t.ex. genom inlämnande av CV. Andra uppgifter som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Företagshuset Dynamo på sociala medier och på webbplatsen, såsom IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Företagshuset Dynamo behandlar personuppgifter för att upprätthålla nätverk, kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, erbjuda tjänst, utföra projekt och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Personuppgifter som behandlas av Företagshuset Dynamo, behandlas i något eller några av ovanstående syften. Personuppgifterna ska även ha samlats in med rättslig grund, t.ex. samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs i ett eller flera syften ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Företagshuset Dynamo kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Företagshuset Dynamos verksamhet. Uppgifter säljs inte eller delas utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Företagshuset Dynamo behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Företagshuset Dynamo sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Företagshuset Dynamo skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till information och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att begära ut personuppgifter som vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är bristfälliga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Företagshuset Dynamos personuppgiftsbehandling riktas till:

 

Registeransvarige 

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy (0872411-8) 

Tel. +358 10 327 7120

E-post: dynamo@dynamonarpes.fi

Besöksadress och postadress:

Närpesvägen 2
64200 Närpes

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 05.06.2018