Insikter från seminariet Hållbara Österbotten

"Det är bra att vara beredd på en föränderlig verksamhetsmiljö, eftersom pionjärer tenderar att vara de mest framgångsrika", var ett av budskapen som över 100 deltagare fick höra i CERM-projektets seminarium.

Seminariet Hållbart samspel mellan kommun och näringsliv som anordnades av CERM-projektet sammanförde cirka 40 åhörare vid Wasa Innovation Center och över 60 intresserade av hållbarhet och cirkulär ekonomi följde med webbinarie-sändningen via egna datorer.

Projektledare Göran Östberg från VASEK hälsade deltagare både på plats och distans välkomna.

– Målet med CERM-projektet är att utveckla en färdplan för främjandet den cirkulära ekonomin och stödja hållbarhetsarbetet. Vi har stora utmaningar framför oss, men vårt mål är att vara bland de främsta regionerna i världen inom cirkulär ekonomi, säger Östberg.

Eero Yrjö-Koskinen, hållbarhetsexpert vid Centralhandelskammaren, framhöll att hållbarhet är en ny megatrend. Enligt honom är klimatåtgärder värda att vidta, eftersom redan 70 procent av kunderna anser att miljö- och klimatfrågor är viktiga. Att uppnå klimatmål medför också direkta inbesparingar när energi-, bränsle- och materialkostnader sjunker.

–  Allt oftare är prisanbud också villkorade av information om företagets koldioxidavtryck. Det är därför bra att vara beredd på en föränderlig verksamhetsmiljö, eftersom pionjärer tenderar att vara de mest framgångsrika. Företagen åtnjuter också en direkt imagefördel av att de kan kommunicera sitt åtagande att minska utsläppen och använda klimatsymbolen i sin marknadsföring, listade Yrjö-Koskinen.

– Det är ändå inte nödvändigt att göra alla förändringar i företagen på en gång, men det lönar sig att dela upp åtgärderna i sådana som lätt kan genomföras fast direkt, och i sådana som kräver investeringar och kan genomföras inom en viss tidsram.

Europaparlamentariker Nils Torvalds påminde i sitt filminspelade tal om att välfärdsstaten har byggts på fossila bränslen. Att göra en förändring är inte lätt, men ansvaret ligger på oss alla och inte bara på de stora företagen. Hela världen håller på att övergå till ett liv på ett annat sätt, och det är värt att ligga i framkant av förändringen, eftersom det ger en stor konkurrensfördel i framtiden.

Christina Gestrin från Svenska Finlands Folkting, berättade om Agenda 2030-programmet och framhävde att det inte bara handlar om miljön utan också om social, ekonomisk och kulturell hållbarhet. Gestrin anser att kommunernas roll är viktig och påminner om att kommunerna måste tänka på hur de vill utveckla kommunen och samtidigt ta hänsyn till hållbarhetskraven. Av kommunerna förutsätts en systemförändring om de vill vara klimatneutrala.

–  Kommunerna bör dela med sig av goda exempel och kunnande, och samarbeta med lokala aktörer.

I sitt tal belyste Maira Babri, forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, hur man på företags- eller myndighetsnivå kan uppfatta och reformera det praktiska arbetet med cirkulär ekonomi.

–  Vi har redan mycket kompetens inom resurseffektivitet och återvinning i de nordiska länderna, och denna sakkunskap måste stolt inkluderas i utvecklingen av cirkulär ekonomi. I praktiken betonas fortfarande återvinning starkt, och för att uppnå återanvändning behövs nya prissättningsmodeller, nya logistikkedjor och ett förändrat kundbeteende.

– Den cirkulära ekonomin sätter material i centrum, och kunskap om material och materialflöden är det viktigaste, fortsatte Babri.

Stefan Vehkoja, materialkoordinator vid Vasa centralsjukhus, presenterade händelseförloppet som resulterade i ett betydande lokalt samarbetsmönster när Orapac i ett tidigt stadie av coronakrisen började producera välbehövliga visir för Vasa sjukvårdsdistrikts och övriga Finlands hälsovårds behov.

–  Det var fantastiskt att vara med och påverka något så stort och viktigt – att kunna bidra till att rädda finländsk hälsovård med dessa visirer, erkände Vehkoja.

Seminarieprogrammet innehöll även exempel på case som presenterades av utvecklingsdirektör Hans-Alexander Öst från Vasa Elektriska, R&D-chef Mats Sundell från KWH Mirka och VD Fredric Tidström från Orapac.

–  Vi gör våra nya investeringar specifikt i förnybar energiproduktion och vi vill vara bland de första som får reda på hur man kan ersätta fossila bränslen. Som ny produkt har vi fjärrvärme med klimatgaranti, eftersom det nu finns efterfrågan på det. Kunder efterfrågar helt koldioxidneutrala alternativ, säger Öst.

Sundell sa att Mirka har hållit på med hållbarhetsutvecklande arbetet redan länge, men att man inte tidigare ordentligt kunnat berätta om det.

–  Nu har hela företagets värderingar, vision och mission genomgåtts i vilka hållbarhet införts. Vi vill vara det mest hållbara alternativet på marknaden.

Tidström sa att Orapac eftersträvar till att upprätthålla en hållbar produktion:

–  Vi strävar efter att använda så lite material som möjligt och upprätthålla en stark investeringstakt. Ökad kapacitet ger nya möjligheter att producera smartare. Det finns många små saker som ett företag kan göra utan höga kostnader, men ändå påverkar företagets koldioxidavtryck.

Här kan du bekanta dig med seminariepresentationerna: https://www.vasek.fi/regionutveckling/cerm-naringslivets-fardplan-for-ci...