Procedo - Ägoskifte

En stor andel av företagarkåren i Sydösterbotten är i ålderskategorin över 55 år, vilket innebär att många företag kommer att stå inför ett ägoskifte. I värsta fall sker en nedläggning av företagsverksamheten de kommande åren. Privatföretagen har en stor betydelse för sysselsättningen i regionen, regionekonomin och livskraften.

Enligt senaste tillgängliga statistik från 2007 gällande företagarnas åldersstruktur, var andelen privata företagare i åldern över 55 år 28,2% motsvarande 221 st av totala 784 företagare i Sydösterbotten (exkl. lantbruksföretagarna). Andelen över 50 år var hela 45,6% (år 2007).

Åldersstrukturen i dag är ännu mera ofördelaktig eftersom ägoskiften inte har skett i den takt som åldersstrukturen skulle förutsätta för att bibehålla antalet företag på nuvarande nivå i fortsättningen. Sydösterbottens framtida utveckling och livskraft är helt beroende på hur väl man lyckas skapa kontinuitet i företagandet genom lyckade ägoskiften och ny företagsamhet i regionen.

I regionstrategin 2010-2017 och KOKO programmet för Sydösterbotten identifieras ägoskiften och kontinuiteten i företagandet som ett prioriterat utvecklingsområde. Projektet kartlägger och identifierar de företag som på grund av företagarens ålder kommer att ha ett behov av ägoskifte.

Projektet har en uppsökande verksamhet till de identifierade företagen för att kartlägga företagens situation och behov av extern expertis och förbereder den emotionella färdigheten för att starta en ägoskiftesprocess. Identifiering av utbildningsbehov och förmedling av utbildningsbehov till vuxenutbildnings-samordnare, bl.a. YA, VAKK och andra relevanta parter som besitter spetskunskap i de specifika ämnesområdena kommer att ske inom projektet.

Samarbete i utbildningsfrågor görs med Vasaregionens generations-skiftesprojekt.(Yritysten omistajanvaihdospalveluiden tehostaminen Vaasan-seudulla) för att utnyttja synergieffekter i projekten. Lokala banker och bokföringsbyråer i Sydösterbotten kommer att involveras i projektet.

Raymond Wesander
Projektledare
0400 - 365 405