Stöd för ensamföretagare

Med denna blankett kan du söka stöd  om ditt företags hemkommun enligt YTJ-registret är Närpes.

Ansökningsanvisningar

1. Basuppgifter om den sökande

2. Beskrivning av verksamheten

3. Den sökandes De minimis-stöd

4. Plan för att stabilisera verksamheten

5. Bilagor

Bokslut 2019/senaste bokslut ELLER Skattedeklaration 2019/senaste skattedeklaration 

Kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att visa hur försäljningen och utgifterna utvecklats 2020

Intyg över skatteskuld och om företaget har skatteskuld, en plan för betalning av skatteskulden, vilken Skattemyndigheten godkänt. Skatteskuldintyg kan laddas ned från MinSkatt-tjänsten.


Vänligen namnge bilagorna på ett förståeligt sätt.

6. Villkor

Då kommunen beviljar ett bidrag utifrån denna ansökan uppstår det ett avtal mellan bidragsmottagaren och kommunen i enlighet med 7 § 3 mom. I statsunderstödslagen (688/2001). På avtalet tillämpas följande villkor:

Bidraget kan användas för att stabilisera ensamföretagarens ekonomi under coronaepidemin och efter den. Bidraget får användas enbart för detta syfte. Bidraget får inte överföras till en annan part eller en annan person

Bidragets belopp är 2 000 euro. Bidraget är statsunderstöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) i enlighet med tillämpningen av artikel 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionen, (EU) Nr 1407/2013.

Kommunen betalar bidraget till det bankkonto som anges i punkt 1 i ansökan.

Bidragsmottagare ska utan dröjsmål återbetala bidrag som utbetalats felaktigt, för mycket eller utan grund. I fall av missbruk kan kommunen kräva att bidraget återbetalas.

Bidragsmottagaren förbinder sig att ge den kommun som beviljat bidraget de uppgifter som behövs för att säkerställa att bidraget inte använts i strid med villkoren.

Stödbeslutet är offentligt.