Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner

 

Sof

Finland har som mål att år 2035 vara ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi som utgör grunden för vår ekonomis framgång (Strategiska programmet för koldioxidneutral Finland). Detta ställer stora omställningskrav på hela samhället och har stor inverkan på företagens verksamhet.

I detta projekt vill vi skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, attraktivt och hållbart Österbotten med fokus på små- och medelstora företag, som den närmaste tiden kommer att börja märka av nya krav som ställs på deras verksamhet. Målet är att bistå i huvudsak små- och medelstora (SME) företag, bland annat de som idag fungerar som underleverantörer till de större företag som hunnit längre i sitt omställningsarbete.

Av erfarenheter har vi sett att SME företagen sällan har tid och resurser att hålla koll på allt som händer på temat och har därför svårt att på egen hand förbereda sig på de krav som ställs. SME-företags behov möts genom att rusta och förbereda våra företag på kraven som ställs för att behålla sin konkurrenskraft – och helst gå i bräschen.

 

Fokusområden

Den gröna omställningen

I hållbarhetsomställningen är det första steget: information. För att göra våra SME-företag och underleverantörer till globala föregångare behövs olika typer av insatser som alla börjar med vikten av att förstå den gröna omställningens betydelse för företagen, hitta drivkrafterna och hitta möjligheterna i det.

Via projektet informerar vi om verktyg som bidrar till omställningen och de regelverk som ställer allt större krav på företagen. Vi ordnar webbinarier och seminarier som säkerställer att företagen får rätt och forskningsbaserad information inom ett tema som idag spretar åt många olika håll. Nya metoder testas för att nå företagen genom olika typer av fokusgrupper, virtuella/regionala hållbarhetsforum, diskussionsplattformer och benchmarkingträffar samt andra typer av nätverkssamarbeten som under hösten 2022 också väckt internationellt intresse.

Framtidens affärsmodeller

Den gröna omställningen ställer många krav och förutsätter nya tankemönster. Det blir allt viktigare för företagen att fundera kring frågan ”hur” en omställning till cirkulära och regenerativa affärsmodeller skall gå till.

För att kunna minska mängden jungfruligt material, samt resurs- och energianvändningen kommer vikten av nya affärsmodeller att vara en central del i företagens omställningsarbete. Företagen kommer att bistås i detta genom att få bekanta sig med goda exempel och etablerade, innovativa affärsmodeller.

Hållbara Österbotten

Under det senaste året har arbetet som görs i Österbotten också börjat intressera aktörer på europeisk nivå. I takt med att investerare allt mer börjar intressera sig för hållbara investeringar och innovationer kan Österbotten bli ett nav för hållbarhet, cirkularitet och regenerativitet.

Stor vikt sätts på att lyfta föregångare och att profilera Österbotten som Nordens mest hållbara landskap. För att kommunikationen skall vara trovärdig behöver det arbete som här görs också kvantifieras och stödjas upp av data. Genom olika hållbarhetsberättelser behöver resultaten i företagen/regionen kommuniceras och paketeras.

Huvudmålet är att skapa en kommunikationsstrategi med en årsplan kring hur Österbotten skall få synlighet internationellt, samt att även skapa synlighet i en handfull internationella nätverk och på konferenser.

Projektinfo

  • Totalbudget: 427 924€
  • Projektparter: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia (huvudgenomförare), VASEK, Dynamo Närpes och Kristinestads Näringslivscentral.
  • Projekttid: 1.7.2023-31.12.2024

SOF

Fredrik Hansten
Fredrik Hanstén

Projektchef

SOF - Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner

+358 44 49 39 590